1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFPrintE-mail

ประวัติ

ชื่อ-นามสกุล : ดร.รัชดา ธนาดิเรก

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์


ประวัติการทำงาน

2550 - 2556  : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์

2540 - 2550 : อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์


งานกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร

-รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

-กรรมาธิการคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ

-รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประชาชาติมุสลิม

-รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและประเมินผลการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

-รองประธานคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาโครงการแท็กซี่เอื้ออาทร

-รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

-โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

-โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

-โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดหาและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ....

-โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พ.ศ. ....

-เลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชารวม 3 ฉบับ

-เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา พ.ศ. ....

-เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา JBC (ไทย-กัมพูชา)

-กรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ..(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐)

-กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. ....

-กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ....

-กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

-กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

-กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครพ.ศ. ....


การศึกษา

2543-2547 : Ph.D. in International Business, Asian Institute of Technology, Thailand Title of dissertation “Thai Corporate Governance
System: Evidence
from the Pre and Post Financial Crisis Periods”

2540-2541 : M.Acc. in International Accountancy and Financial Management,Glasgow University, UK Title of dissertation "Bankruptcy
Model for
Thai Financial Corporations"

2538-2539 : MA. in Corporate Strategy and Governance, Nottingham University, UK Title of dissertation “The Thai Corporate Governance”

2534-2538 : BA. in Business Administration, International Student Degree Program (ISDP),.Mahidol University, Thailand


หลักสูตรการอบรม

-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 17) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

-หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.รุ่นที่ 14) สถาบันพระปกเกล้า

-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

-New Public Management Program, International Academey for Leadership, Friedrich Naumann Foundation

-Executive Summer Program at London School of Economics, UK.

-Introduction to Strategic Thinking and Game Theory of Management

-Options, Futures, and Other Derivatives Instruments


ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

- Rachada Dhnadirek and John Tang (2003). ‘Corporate Governance Problems in Thailand: is Ownership Concentration the Cause?’,Asia Pacific Business Review, Vol. 10, No. 2, Winter

- Rachada Dhnadirek and John Tang (2003). ‘Corporate Governance: Director Ownership and Firm Performance Perspective?’,Asia Pacific Journal of Economics and Business, Vol. 7. No.2, December

- Rachada Dhnadirek (2547). ‘Corporate Governance: Theory and Practice’ Chulalongkorn Review,  October-December

- รัชดา ธนาดิเรก  (2548). ‘E-Governance เพื่อการพัฒนาระบบราชการ’ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดำรงราชานุภาพของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 15 เดือน เมษายน -มิถุนายน.

- สุรีย์ กาญจนวงศ์, กมลทิพย์ คติการ, พรรณนิภา บูรภาชีพ, อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์, สมศักดิ์ ส่งสัมพันธ์, ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย และคณะ (2547).
‘การวิจัยกรณีศึกษากระบวนการวางแผนกลยุทธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี’ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสหศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2547.

- รัชดา ธนาดิเรก, ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย และสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2548). ‘การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์: ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิรูประบบราชการไทย’ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดำรงราชานุภาพ.

งานที่ปรึกษาและวิจัย

- ที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ. 2551)

- คณะผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard   ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2551)

- คณะผู้จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2551)

- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2548-2549)

- อนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุนและการรับประกันภัย สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2548-2549)

- อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรี ศูนย์ธนบุรี และศูนย์ศรีนครินทร์

- ผู้วิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงยุติธรรม เสนอต่อสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

- ผู้วิจัยประเมินโครงการการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน (HR Scorecard),
สำนักงาน ก.พ. ปี 2548

- ผู้วิจัยโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด  (HR Scorecard) ปี 2549

- ผู้วิจัยโครงการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการในภาพรวมและจัดทำรายงานของ ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ 2549

- ที่ปรึกษาและวิทยากรการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม  (พ.ศ. 2548-2551)

-ที่ปรึกษาและวิทยากรการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  (พ.ศ. 2548-2551)

- ที่ปรึกษาและวิทยากรการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2548-2551)

- ที่ปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ5 ปี (2550-2555) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ที่ปรึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ประจำปี 2549-2552

- ที่ปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ5 ปี (2549-2553) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ที่ปรึกษาในการเตรียมการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสู่ศูนย์ประสานราชการแผ่นดิน

- ที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ3 ปี (พ.ศ. 2548-2551) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

- ที่ปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ5 ปี (2546-2550) สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี

งานบรรยายให้แก่หน่วยงานภายนอก

- วิทยากรเสวนา HROD TALK ครั้งที่ 19เรื่องบรรษัทภิบาลเชิงสร้างสรรค์Creative Corporate Governance (CCG) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- วิทยากรการประชุม Gate way to National Reconciliation ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

- วิทยากรโครงการถ่ายทอดศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม

- ผู้ดำเนินรายการ การสัมมนาเรื่อง “ตะวันออกกลาง: โอกาสในวิกฤติของประเทศไทย”จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประชาชาติมุสลิมในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

- ผู้ดำเนินรายการ โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านกรณีศึกษาความสัมพันธ์ไทย-สหพันธรัฐมาเลเซีย”คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

- วิทยากร การประชุมวิชาการเรื่อง “ประเทศไทยจะได้อะไรจากการทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2553” จัดโดย คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ         ผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยากรโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา กิจกรรมค่ายประชาธิปไตยสำหรับผู้นำเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

- วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านสาธารณะภัยและพัฒนาเมืองกระทรวงมหาดไทย

- หัวหน้าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน: กำลังเสริมเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน รุ่นที่ 1-3

- วิทยากรโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน  (Certified Management Consultant: CMC)ในหัวข้อการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน

- วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- อาจารย์พิเศษหัวข้อ การกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา                 จังหวัดศรีสะเกษ

- อาจารย์พิเศษวิชาการประเมินผลนโยบาย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

- วิทยากรหลักสูตร Leadership MBA for Executives ในหัวข้อ Strategic Alliance and Partnership จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยากรหลักสูตรการเขียนแผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์ กรมการขนส่งทางบก

- วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาระบบราชการให้ทันยุคโลกาภิวัตน์ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

- วิทยากรหลักสูตรการพัฒนากระบวนการทำงาน  สำนักงานจังหวัดนครปฐม

- วิทยากรหลักสูตรการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และจริยธรรมในวิชาชีพราชการสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

- วิทยากรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ ในหัวข้อ การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ แก่ข้าราชการเวียดนามจัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมด้านกีฬา

-เจ้าของสถิติว่ายน้ำระยะ 1,500 เมตร รุ่นอายุ 7 ปี คนแรกของไทย ด้วยสถิติ 31.54.70 นาที

-4 เหรียญทองการแข่งขันว่ายน้ำสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

-นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติ

-เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 และ 20

กิจกรรมที่จัดในพื้นที่

- หน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำสัปดาห์  ออกบริการประชาชนเกี่ยวกับ

1.การฝึกอาชีพระยะสั้น (จากศูนย์ฝึกอาชีพ กทม.)
2.บริการตัดผม (จากศูนย์ฝึกอาชีพ กทม.)
3.บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรพิษสุนัขบ้า
4.รับบริจาคร่างกายของโรงพยาบาลศิริราช บริการยื่นเอกสารแก่โรงพยาบาลและนำส่งบัตรผู้บริจาคร่างกายแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

- โครงการว้ายร้าย HPV กับเพศสัมพันธ์  ซึ่งไวรัส HPV เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งปากมดลูกและหูดหงอนไก่ จัดเป็น 2 รูปแบบ 1.งานเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2.จัดเป็นละครเพื่อการศึกษา Creative Drama ตอน“วายร้าย HPV กับเพศสัมพันธ์” ให้ความรู้แก่เยาวชนหญิงในโรงเรียนต่างๆ

- โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรี ในงานมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสำหรับกลุ่มเสี่ยง....ฟรี โดยรถ Mobile Digital Mammography ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี และให้คำปรึกษาการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

-การเสวนาเรื่อง “บทเรียน (การเงิน) ก่อนวิวาห์” เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินในการใช้ชีวิตคู่ โดยมีคุณภาณี นิ่มเฉลิม ทนายอาสาประจำหน่วยราชการ และมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, คุณกาญจนา หงส์ทอง นักวิเคราะห์หุ้นและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน และคุณวรกันยา ณ ระนอง ไชยนันทน์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์การและกิจกรรมการตลาด สถาบันการเงินชั้นนำ เป็นผู้ร่วมเสวนา

-โครงการเงินในกระเป๋า กับรักของเรา (ส่งเสริมการออมเงินสำหรับเยาวชน) เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ เกี่ยวกับการออมให้กับเยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้จักพอเพียง สร้างความสุข ให้กับตนเองและครอบครัว ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการออมเงินให้กับเยาวชน วัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนไปยังโรงเรียนและชุมชนได้

- โครงการช่วยกันดูแลด้วยใจด้วยกัน เป็นโครงการที่มุ่งให้คนในชุมชนช่วยกันดูแลความเรียบร้อยของสังคม โดยฝึกอบรมการสังเกตรูปพรรณคนร้าย การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย การป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน

- โครงการครอบครัวอบอุ่น จัดขึ้นเพื่อเสริมเสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก

- โครงการเสวนา เรื่อง “ผู้หญิงชนะหนี้” จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงิน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการเกิดหนี้ และการบริหารจัดการหนี้แก่ประชาชน

- โครงการเปลี่ยนขยะเป็นรอยยิ้ม ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างจิตสำนึกแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยการนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้มาแลกของขวัญ

- โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการ “ค้นหาหัวใจแท้จริง” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงตระหนักถึงคุณค่าของตนและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม

- โครงการถวายความรู้สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2550 – 2555 เป็นโครงการที่ถวายความรู้รอบตัวที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของสามเณร

- โครงการ Thailand International Dog show  ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, อิมแพค, อาหารสุนัขสมาร์ท ฮาร์ท  ภายใต้หัวข้อ

1.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า “ครบรอบ 10 ปี ฉีดฟรี 2011 เข็ม” ประจำปี 2554 
2.โครงการ Dog Mini Marathon ประจำปี 2552-2553
3.โครงการพาน้องหมามาทำบัตรประจำตัว ฝังชิฟ ประจำปี 2551

- โครงการเปิดเทอม เติมโลกสร้างสรรค์ ร่วมกันรักษ์ สิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จำนวนทั้งสิ้น  8  รุ่น

ที่อยู่ : 7/17-18 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร. 02-880-8571 โทรสาร. 02-433-9280

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   facebook : www.facebook.com/drrachada